DOT Gastouderbureau - Pedagogisch Beleidsplan versie juli 2016

dbeleidsplanAan de opvang van ‘je meest waardevolle bezit’worden zeer hoge eisen gesteld.

Het pedagogisch beleidsplan van DOT gastouderbureau is er om de gastouder en ouder te informeren welke richtlijnen DOT hanteert met betrekking tot het tot stand brengen van kwalitatief hoge opvang. Dit pedagogischebeleidsplan is een essentieel onderdeel van de werkwijze van het gastouderbureau,
het is onmisbaarom de kwaliteit op een hoog peil te houden, te kunnen controleren en waar nodig bij te stel
len.Een gastouder werkt volgens het pedagogisch beleidsplan welke ondersteuning en een houvast geeft om afspraken na te komen. Het biedt een leidraad in de omgang met de opvangkinderen . Door jaarlijks de gastouder te toetsen op het naleven van het pedagogisch plan, kan DOT de kwaliteit van de geleverde opvang op peil houden. Ouders weten door het lezen van het pedagogisch beleidsplan wat de visie van DOT Gastouderbureau isen
geeft de ouder inzicht volgens welke richtlijnen de gastouder werkt.

Het volledige Pedagogisch beleid vindt u in bovenstaande de link.

DOT Gastouderbureau - Algemene Voorwaarden 2016

algemene-voorwaarden-2016In de Algemene voorwaarden worden o.a. de definities vermeld waarmee DOT gastouder werkt en waarin alle partijen  zich toe verplichten.

In deze voorwaarden hebben onder meer de volgende uitdrukkingen de volgende betekenis:
Bureaukosten: de door ‘DOT Gastouderbureau’ in rekening gebrachte kosten voor de verleende diensten.

DOT Gastouderbureau: het gastouderbureau ‘DOT Gastouderbureau’
Gastouder: de natuurlijke persoon die als gastouder, zoals bedoeld in de Wet, gebruik maakt van de diensten van ’DOT Gastouderbureau’ en die het kind opvangt op de opvanglocatie.

Gastoudereisen: de door de overheid gestelde eisen waaraan de gastouder en de opvanglocatie moeten voldoen om als gastouder werkzaam te zijn en in het Landelijk Register Kinderopvang opgenomen te worden en te blijven, alsook de eventuele door ’DOT Gastouderbureau’ nader gestelde eisen zoals selectiecriteria die gehanteerd worden voor gastouders.

Gastouderopvang: de opvang die verzorgd wordt door de Gastouder, van het kind(eren) in de opvanglocatie bestaande uit ten hoogste zes kinderen tegelijk, waaronder de bloedverwant of aanverwant in de neergaande lijn of pleegkind van de Gastouder of diens partner, die in belangrijke mate wordt onderhouden door de Gastouder of zijn partner en op hetzelfde woonadres als de Gastouder staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie en de leeftijd van tien jaar nog niet heeft bereikt.

De volledige Algemene voorwaarden kunt u lezen in bovenstaande link.

DOT Gastouderbureau - Meldcode Huiselijk Geweld Kindermishandeling - 2016

deze-geweld-kindermishandeling-2016Dit document vermeldt de stappen welke DOT gastouderbureau moet ondernemen indien vermoeden is van huiselijk geweld of kindermishandeling

Deze meldcode voor de kinderopvang is gebaseerd op de basis meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ontwikkeld in opdracht van Brancheorganisatie Kinderopvang. In samenwerking met BOinK, Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en het Advies-en Meldpunt Kindermishandeling en Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland.
Herziene versie in juli 2013 naar aanleiding van gewijzigde wet-en regelgeving.
Aan de herziene versie van juni 2013 werkten mee; BOinK, MOgroep, JSO, GGD Nederland, Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Copyright © 2013 Brancheorganisatie Kinderopvang

De volledige tekst van dit document vindt u in bovenstaande link.

DOT Gastouderbureau - Handleiding voor de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling - 2016

handleiding-meldcode-huiselijk-geweld De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is bestemd voor alle beroepskrachten werkzaam in de branche kinderopvang Branche Kinderopvang: kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk en
gastouder opvang.

Deze meldcode is speciaal toegeschreven naar de branche kinderopvang en is bedoeld voor iedereen die werkzaam is binnen deze branche. De meldcode geeft via een stappenplan aan hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarnaast bevat deze meldcode een route hoe te handelen bij signalen
van een mogelijk geweld-of zedendelict door een collega en een route hoe te handelen wanneerer sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.
Elke stap wordt afzonderlijk uitgebreid toegelicht.
Uitgever: Brancheorganisatie Kinderopvang

De volledige tekst kunt u lezen in bovenstaande link.

 

 DOT GOB definitief rapport onderzoek voor registratie 2016

1ot-gob-definitief-rapport-onderzoek-vr-registratie-2016_page_14Dit document is het Inspectierapport van de GGD (de toezichthouder)  voor
DOT Gastouderbureau (GOB)
Septemberstraat 47
1335EA Almere
 
Uit het onderzoek blijkt, dat DOT gastouderbureau naar verwachting verantwoorde gastouderopvang zal gaan
aanbieden die zal bijdragen aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en
gezonde omgeving.
 
Het volledige onderzoek kunt u vinden in bovenstaande link.

 

 

 

 DOT Gastouderbureau DEFINITIEF rapport onderzoek na registratie november 2016

1ot-gob-definitief-rapport-onderzoek-na-registratie-2016_page_14Dit document is het definitief Inspectierapport van de GGD (de toezichthouder)  na registratie voor
DOT Gastouderbureau (GOB)
Septemberstraat 47
1335EA Almere
 
Uit het onderzoek blijkt, dat DOT gastouderbureau naar verwachting verantwoorde gastouderopvang zal gaanaanbieden die zal bijdragen aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.
 
 
Het volledige onderzoek kunt u vinden in bovenstaande link.

 

Inspectierapporten GGD Gastouders

Weergaven: 57